BudgetRight

budgetRight2

BudgetRight Ne Yapar ?

Günümüzün rekabet koşullarında ve zorlu ekonomik şartlarda artık şirketler karlılıklarını ürettikleri ürünle değil verimlilikleriyle, kaynaklarını iyi kullanarak, doğru yönetim ve yatırım kararları alarak sağlayabilmektedir.

BudgetRight geleceğin bugünden simülasyonunu en gerçekçi biçimde yapan, sadece bir yıllık dönemleri değil, 3-4 aylık dönemlerden 5-10 yıllık dönemlere uzanan planlamaları ve öngörüleri kapsayan, yöneticiye yardımcı bir sistemdir.

Yöneticiler için tutarlı, etkin ve bütünleşik çözümler üretir. Verimliliğin mümkün olabilecek en yüksek seviyeye, hataların ise en aza indirgendiği, geleceğin somut verilerle doğru şekilde öngörüldüğü, sapmaların güncelemelerle dikkate alındığı bir yönetim ve planlama sistemidir.

BudgetRight şirketlerin yapısına uygun, entegre, en son teknolojiyi kullanan, hızlı, proaktif, birim hedeflerini şirket hedeflerine kitleyen ve her ortamda kolay erişilebilir ileri düzeyde bir bütçe sistemidir.

 • +Neden Bütçe Yönetimi?

  Kullanıcı Açısından;

  Window tabanlı grafik arayüzüne sahip olması.

  Bütçe Gezgini sayesinde tüm ekran ve raporlara kolayca erişebilme, hem bütünsel hem de detay anlamında sistemi takip ve kontrol olanağı vermesi.Kullanıcı arayüzü sayesinde programı efektif kullanabilme.

  Her türlü dış kaynaktan veri alabilen Import Modülü sayesinde varolan sistemlerle kolay entegrasyon ve aynı zamanda yüklü miktarda verinin içeri alınabilmesi.

  Ofis entegrasyonu sayesinde dışarıya çok kolay veri aktarılması.

  Yönetim Açısından;

  Departmanlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi.Geri bildirim olanağı.

  Eş zamanlı ve çok lokasyonlu çalışabilme.

  Zaman tasarrufu.

  Verimlilik.

  Simülasyona uygunluk.

  Hızlı konsolidasyon ve enflasyondan arındırma.

   

 • +BudgetRight Modülleri

  Satış Bütçeleri

  Üretim Planlama Bütçeleri

  Stok Bütçeleri

  Üretim Bütçeleri

  Satın Alma Bütçeleri

  İnsan Kaynakları Bütçeleri

  Gider Bütçeleri

  Yatırım Bütçeleri

  Sarf Gider Yatırım Bütçeleri

  Üretim Maliyetleri

  Finans Bütçeleri ve Finansal Raporlamalar; Döviz Varsayımları, Dönem Başı Mizanı, Fiş Girişleri, Planlı Kredi, Nakit Planlaması,Mali Raporlar (Mizan, Gelir-Gider Tabloları,Bilanço, Nakit Akım Tablosu,Brüt Karlılık Raporları,Rasyo Analizleri,Kullanıcı tanımlı yönetimin istediği diğer raporlar)

  Enflasyon Muhasebesi: Uluslararası Muhasebe Standartları’nın (UMS) 29 numaralı standardı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı Seri XI No:20 “Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin usul ve esaslar” tebliğine uygun olarak kurgulanmıştır.

  Konsolidasyon: Grup şirketleri ya da farklı lokasyonları olan şirketlerin mali tablolarının konsolide edilerek birleştirilmesi mümkündür. Ayrıca birden fazla lokasyona sahip şirketlerin KDV ve Nakit Konsolidasyonu da yapılabilmektedir.

  Güvenlik Modülü: Yetkilendirilmiş sistem sorumluları ve Bütçe Modül Sorumluları vardır. Modül sorumluları kullanıcı tanımlamaları ve kendi modülleri ile ilgili her türlü kullanıcı yetkilerini vermekle yükümlüdürler. Yetkiler modül ve ekran bazlı (okuma, yazma) veya veri bazlı (şirket, şube, masrafyeri, masrafyeri hiyerarşisi, satış organizasyonu, satın alma organizasyonu) olarak verilebilir. Kullanıcılar iç mesajlaşma ile modül sorumlularından yetki talebinde bulanabilirler.

  Finans Modülleri: Tüm bütçe modülleri için mizan anahtarları girilerek şirket ve şube bazında mizanlar elde edilebilir. İş alanları arası nakit ve KDV Devirleri otomatik yapılır. Sistem, nakit durumuna göre otomatik repo yapar ve kredi alabilir. Mizanı baz alan kullanıcı tanımlı mali raporlar yapılabilir. Üretim modülündeki enflasyondan arındırılmış tutarlar ve mizan üzerinden düzeltilecek hesaplar dikkate alınarak enflasyondan arındırma ve konsolidasyon yapılır.

  İnsan Kaynakları Bütçesi: Birden çok şirket ve şubenin, insan kaynaları bütçesini fiili verilerden faydalanarak ve tamamen kullanıcı tanımlı ana verilerden hareketle istenen detayda yapılabilmesi hedeflenmiştir. Sistem bütçe süreci göz önüne alınarak görev ve sorumluluklara göre dört ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde; tüm şirket ve işalanlarını ilgilendiren temel varsayımlar sorumluluk verilen yetkililerce tanımlanmaktadır. İkinci bölümde; birimci bölümde tanımlanan ve iş alanı bazında değiştirilmesine izin verilen tanımlamalar yapılmaktadır. Üçüncü bölümde; ilk iki bölümde tanımlanan ana verilere göre dönembaşı fiili verileri fiili sistemden transfer edilip, bütçe verileri (masraf yeri, yönetim kademesi, ana veriler ve zaman boyutunda) girilmektedir. Dördüncü bölümde; tüm insan kaynakları analizleri çeşitli formlarda ve kullanıcı kriterlerine göre alınabilmektedir.

  Planlama, Stok Kontrol ve Satınalma: İşletme üretim yerlerinin sevkiyat noktaları tanımlandıktan sonra ve Müşteri-Sevkiyat Noktası eşleştirmeleri yapıldıktan sonra sistem tarafından satış rakamlarından hareketle, dönembaşı stoklar ile optimum sabit/değişken satış stok seviyeleri de dikkate alınarak, satınalma bütçeleri, sevkiyat bütçeleri, üretim ihtiyaçları ve gerekli raporlar oluşturulmaktadır. Yurdışı alımlarda satın alma fiyatı manuel girilebildiği gibi, ithal alım modülü kullanılarak gümrük, sair gibi vergiler ürün bazında girilip satın alma fiyatları otomatik olarak bulunur.

  Üretim Bütçesi: Ürün işlem ve işlem tipi tanımları, ürün ağacı tanımlamaları, üretim hattı tanımları, hatların iş günü ve ürün vardiya kapasiteleri, ürün ağacı tanımları yapıldıktan, dönembaşı ve optimum sabit/değişken hammadde ve mamul stok bilgileri ile şubeler arası stok devir bilgileri girildikten sonra sistem hat bazında mamul üretim miktarlarını hesaplar.

  Maliyetlendirme: Üretim aktivite giderleri ve gider bütçesindeki hesap aralıkları ve gider dağıtım anahtarları tanımlandıktan, değişken üretim giderleri, kullanım standartları ve birim fiyatları belirlendikten, hammadde satınalma birim fiyatları girildikten sonra, sistem her bir mamulün yasal ve enflasyondan arındırılmış aktivite maliyetlerini ve hammadde malzeme maliyetlerini hesaplayarak ürün maliyetlerini bulur.

  Gider ve Yatırım Bütçesi: İşletmelerin gider yeri hiyerarşisine göre, yetki verilen kullanıcılar bütçelerini, gider yeri, gider çeşidi ve yatırım cinsi bazında girebilirler. Onaya gönderme, onaylama, onay bozma, reddetme, hesap bazında reddetme, okuma, raporlama, toplu işlemler fonksiyonlarıyla sistem interaktif bir şekilde yönetilmektedir. Fiili değerler SAP’den veya veritabanlarından otomatik alınarak, bütçe yılı karşılaştırılması yapılabilmektedir.

  Satış Bütçesi: Bütçe varsayımlarından hareketle, fiili verilerden faydalanıp Satış Bütçesi süreçleri gözönüne alınarak istenilen satış organizasyonu, ürün ve özellikleri detayında bütçeleme yapılabilir. Bütçe varsayımları (satış organizasyonu, müşteri tipleri, iskonto çeşitleri tahsilat oranları, vade farkları, veri giriş şekli ve seviyeleri vs) tamamen kullanıcı tanımlıdır. Fiyat, Miktar, Ciro ve İskonto Bütçeleri, istenirse kapak bazında girişlerden detaya otomatik dağıtılarak, istenirse müşteri ve ürün detayındaki girişlerden konsolide edilerek ya da her ikisi birlikte kullanılarak en detay bazda, brden fazla şirket ve işalanı için hazırlanabilir. Satış Bütçesi verileri, diğer bütçe modülleri tarafından otomatik kllanılmaktadır. Bu verilerdeki değişikliklere sistem hemen tepki verebilir ve bütçeleme süreçleri otomatik çalıştırılarak kolayca mali tablolar elde edilebilir.

 • +BudgetRight'ın Üstünlükleri

  Çok katmanlı yazılım mimarisi ile ölçeklenebilir, yazılım disiplini sağlanmış, performansı artırılmış, iş süreçlerinin kolay yönetilebildiği, iş mantığı farklı katmanlara yüklenmişbir sistemin oluşturulmuş olması.

  Tüm verilere her an, her yerden ve herhangi bir cihaz ile (Intranet ve internet ortamında PC veya PDA cihazları vs. gibi) erişilebilir olması.

  Tüm ana verilerin kullanıcı tanımlı olması, farklı parametrelere göre farklı bütçeleme yöntemlerinin elde edilebilmesi.

  Güvenlik modülünün bulunması.

  Sahip olduğu onay mekanizması ve iç mesajlaşma ile iş süreçlerinin interaktif bir şekilde yönetilebilmesi.

  Dağıtık lokasyon ve profillere rağmen verilerin tek bir yerde tutulabilmesi ve tüm kullanıcıların bu verilere ulaşabilmesi.

  Veritabanı teknolojileri kullanılarak verilerin saklanması, işlenmesi, güvenliğin sağlanması ve performansın artırılması.

  Kullanıcıların alışkın olduğu windows tabanlı grafik arayüzüne sahip olması; ofis ürünleriyle entegre olması.

  Fiili sisteme yakın detayda bütçeleme yapılabilmesi.

  Merkezi girilen verilerin farklı yöntemlerle alt detaylara dağıtılabilmesi ve/veya detayda girilen verilerin merkezde konsolide edilebilmesi.

  Birde fazla şirket, birden fazla şube için bütçe yapılabilmesi.

  Şirketler arası ve bütçe modülleri arası tam entegrasyon.

  Enflasyondan arındırma yapılabilmesi.

  Değişik varsayımlara göre alternatif bütçe oluşturulabilmesi.

 • +Teknik Özellikler

  Microsoft.Net ortamında geliştirilmiştir.

  Microsoft Windows işletim sistemi ile, Microsoft SQL veritabanı yönetim sistemi üzerinde çalışmaktadır.

  Windows tabanlı grafik arayüz kullanılır.

  Verilerer her an, her yerden ve herhangi bir cihaz ile erişilebilir.

  Varolan sistemlere kolay entegrasyon ve veri alabilme özelliğine sahiptir.

  Ofis entegrasyonu ile kolay veri aktarımı sağlar.

  Simülasyon olanağı sağlar.